log out
30 Mar.2018–31 Aug.2018

Responding to Ko Murobushi

Bernardo Montet, Emmanuelle Huynh, Anaïs Michelin, Sarjo Sankareh etc.

Anaïs Michelin, Sarjo Sankareh, Kevin Franc, Alexandra Rogovska, Fanny Sage, Bernardo Montet, Fernando López, Izaukun Insausti, Emmanuelle Huynh, Nuno Bizarro, Oliver Tida Tida
Soshi Suzuki, Hidenaga Otori, Kazuko Kuniyoshi, Katja Centonze, Romina Achatz, Shinichi Takeshige, Chiaki Hori, Kenichiro Ezawa, Shigeto Nuki, Tatsuro Ishii, Kiyoshi Arai, Kuniichi Uno, Sho Suzuki, Seiichiro Mita, Reiji Ando, Keisuke Sakurai, Yoshio Otani, Yuma Ochi

https://ko-murobushi.com/response/

Archive

Photo Archive
Video Archive

Infomation

Date:2018/03/30
Venue:BUoY, Ko Murobushi Archive Cafe Shy
Organizer:Ko&Edge
hostering:Arts Council Tokyo, Acción Cultural
cooperation:Saison Foundation, Institut français du Japon– Tokyo, BUoY
support:Kawade Shobo Shinsha Publishers, The Greece Embassy, Embassy of Spain, Embassy of Norway, Embassy of Portugal